Organisatie

MR en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 5 leden, 2 personeelsleden en 3 ouders.

Personeel: 

Juf Trynke Akkerman
Juf Jannie Brouwer

Ouders:

Ypie Agricola
Anetta de Jong
Alle Mink

Waarover praat een medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur.

Een keer per jaar, op de zakelijke ouderavond, brengt de MR verslag uit van alles wat ze heeft gedaan. Soms is het nodig om tussentijds informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Dit is d.m.v. de ouder- en leerling enquête gedaan. De resultaten hiervan zijn in de schoolkrant gepubliceerd zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Hierdoor wordt voor een grote openheid binnen de school gezorgd.
 
Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden.

Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De beide geledingen binnen de MR (personeel en ouders) zijn even groot en hebben een gemeenschappelijk belang: de school! Dit zal in de praktijk inhouden dat de meeste bevoegdheden door de MR als geheel worden uitgeoefend.
Ook kan de MR adviseurs of deskundigen uitnodigen wanneer er meer informatie nodig is over een bepaald onderwerp.
 
De wet medezeggenschap op scholen

Per 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen, kortweg WMS, van kracht geworden. Dit betekent niet dat de medezeggenschap hiervoor niet geregeld was. De nieuwe wet vervangt de oude wet medezeggenschap onderwijs WMO en is aan de huidige tijd aangepast. De WMS biedt meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De WMS is verplicht voor alle scholen in basis en voortgezet onderwijs.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt gevormd door alle 14 scholen van het openbaar basisonderwijs en het bovenschools bestuur van de gemeente Skarsterlân. Elke school vaardigt een ouder en een personeelslid af. In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde.

Waarom dit artikel?

Omdat medezeggenschap voor veel mensen een moeilijk begrip zal zijn hopen we dat het bovenstaande iets duidelijk maakt. Mede om ook een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school te krijgen en te houden.

De MR houdt een vinger aan de pols bij beslissingen die de school neemt op allerlei gebied, maar bemoeit zich niet met het lesgeven. Dat is de taak van de juffen en de meester.

De oudergeleding van de MR bekijkt de zaken vanuit het standpunt van ouders (en van de school natuurlijk). Nu weten we niet of er nog meer dingen bij ouders spelen die de MR aan kunnen gaan. Daarom is er de mogelijkheid om een onderwerp in de vergadering in te brengen. U kunt dit (bij voorkeur) per e-mail kenbaar maken aan ons op onderstaand e-mailadres: mrdebrege@primus.frl  Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina