Onze School

Missie en visie

Onze visie
In overleg met team en medezeggenschapsraad hebben we de volgende missie geformuleerd:

Samen op weg
Ieder met zijn eigen aardigheden
Kindgericht naar kwaliteit

Hieronder kunt u de kernbegrippen lezen die volgens ons van grote waarde zijn om de missie te kunnen waarmaken. Een groot aantal hiervan hebben we al gerealiseerd en aan een aantal werken we de komende jaren verder. Deze worden opgenomen als kwaliteit verbeterpunten in ons schoolplan voor de komende periode:

Een brede basis voor ontwikkeling waar je goed op bouwen kun. Dit betekent concreet dat we onderwijs geven met aandacht voor:

 • Goed basisprogramma waarin kinderen niet alleen leren lezen, rekenen, spreken en schrijven, maar waarin ook computervaardigheden zijn opgenomen
 • Kinderen leren hoe ze:moeten/kunnen leren;
 • Zelfstandig kunnen leren en plannen;
 • Zichzelf kunnen presenteren en profileren;
 • Met respect met elkaar moeten omgaan;
 • Een positief zelfbeeld creëren bij de leerlingen.

Wij hebben aandacht voor individuele kwaliteiten van ieder kind:

 • Er wordt gestuurd op resultaten passend bij het individuele kind;
 • De doelen worden afgestemd op de individuele mogelijkheden. We gaan uit van hoge, maar realistische doelen (maar geen individueel onderwijs);
 • Wij houden rekening met de favoriete leerwijze van de kinderen;
 • Met aandacht voor het ontwikkelen van speciale talenten.

Wij geven modern onderwijs:

 • Kinderen leren hoe zij kunnen leren;
 • Informatie verwerven en verwerken;
 • We maken veel gebruik van samenwerkend leren, zowel bij de verwerking als bij het verwerven en verwerken van informatie. (o.a. bij Taal en de methode TOP ondernemers voor Wereldoriëntatie);
 • Wij werken met dag- en weektaken. Kinderen leren geleidelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Zij kunnen zelfstandig inplannen wanneer ze een taak willen uitvoeren;
 • Er zijn vaak mogelijkheden voor keuzeopdrachten, passend bij de verschillende interesses;
 • Wij integreren ICT mogelijkheden in het dagelijkse lesprogramma;
 • Wij hebben een minimumprogramma van ICT vaardigheden, die wij de kinderen willen leren;
 • Er is een opbouw tekstverwerken van gemakkelijk naar moeilijk met minimum doelen per groep;
 • De kinderen moeten goede zoekvaardigheden beheersen om op het internet informatie te zoeken;
 • In de bovenbouw geven leerlingen hun spreekbeurt m.b.v. een PowerPoint presentatie;
 • De kinderen leren hoe zij zelf een website kunnen maken en onderhouden.

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, goed met elkaar omgaan, leren van waarden en normen (d.m.v.de kanjertraining):

 • Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en de ander;
 • Kinderen gaan respectvol met elkaar om;
 • Kinderen kunnen zichzelf positief presenteren en profileren;
 • Kinderen leren samen te werken tijdens diverse werkvormen samenwerkend leren, zowel bij de verwerking als bij het verwerven en verwerken van informatie. (o.a. bij Taal en de methode TOP ondernemers voor Wereldoriëntatie).

De school is een levend onderdeel in de samenleving en natuurlijk in het bijzonder die van Scharsterbrug. We doen mee aan activiteiten die de saamhorigheid op het dorp bevorderen, bijvoorbeeld dorpsfeest, contacten met de tennisvereniging, bezoeken van bedrijven en overleg met Plaatselijk Belang. In samenwerking met bedrijven organiseren we voor de bovenbouw korte stages waarbij de leerlingen praktijkervaring opdoen. De stageperiode wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en bedrijven.

We organiseren binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld excursies, feestelijke ouderavond, intocht van Sinterklaas, laatste schooldag. De laatste drie activiteiten zijn voor het hele dorp toegankelijk. Daarnaast organiseren wij excursies naar musea, bibliotheek en of boerderij. De school doet ook actief mee aan het programma Groen doen van de Gemeente Friese Meren. Zij organiseren voor de scholen veel ”maak kennis met de natuur” excursies en activiteiten voor alle groepen.

 

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina