Search
img2
img3
img5

MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Op alle scholen, ook op onze school, worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met lesgeven zoals het schoolverbeterplan, de groepsindeling en het vakantierooster, maar ook dingen als (tijdelijke) uitbreiding van de school als gevolg van ruimtegebrek in de groepen en lumpsum (de financiële begroting).

Op de Brêge is de directeur belast met de dagelijkse leiding, dit is Meester Thijmen Krikke.. Er  is ook een schoolbestuur, bij een openbare school was dat het gemeentebestuur. Per 1 januari 2008 is het schoolbestuur opgegaan in de stichting "Primus" (PrImair Underwiis Skarsterlân) Het stichtingsbestuur heeft de taken van het gemeentebestuur overgenomen. Het bestuur neemt die beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg en luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 5 leden, 2 personeelsleden en 3 ouders.

Personeel: 

  • Juf Yolanda Smedinga
  • Juf Margo Knikkenberg

Ouders:

  • Coenraad van Meekeren (voorzitter)
  • Jenny Dijkstra
  • Alle Mink


Waarover praat een medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur.

Een keer per jaar, op de zakelijke ouderavond, brengt de MR verslag uit van alles wat ze heeft gedaan. Soms is het nodig om tussentijds informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Dit is d.m.v. de ouder- en leerling enquête gedaan. De resultaten hiervan zijn in de schoolkrant gepubliceerd zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Hierdoor wordt voor een grote openheid binnen de school gezorgd.
 
Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden.

Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De beide geledingen binnen de MR (personeel en ouders) zijn even groot en hebben een gemeenschappelijk belang: de school! Dit zal in de praktijk inhouden dat de meeste bevoegdheden door de MR als geheel worden uitgeoefend.
Ook kan de MR adviseurs of deskundigen uitnodigen wanneer er meer informatie nodig is over een bepaald onderwerp.
 
De wet medezeggenschap op scholen

Per 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen, kortweg WMS, van kracht geworden. Dit betekent niet dat de medezeggenschap hiervoor niet geregeld was. De nieuwe wet vervangt de oude wet medezeggenschap onderwijs WMO en is aan de huidige tijd aangepast. De WMS biedt meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De WMS is verplicht voor alle scholen in basis en voortgezet onderwijs.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt gevormd door alle 14 scholen van het openbaar basisonderwijs en het bovenschools bestuur van de gemeente Skarsterlân. Elke school vaardigt een ouder en een personeelslid af. In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde.

Waarom dit artikel?

Omdat medezeggenschap voor veel mensen een moeilijk begrip zal zijn hopen we dat het bovenstaande iets duidelijk maakt. Mede om ook een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school te krijgen en te houden.

De MR houdt een vinger aan de pols bij beslissingen die de school neemt op allerlei gebied, maar bemoeit zich niet met het lesgeven. Dat is de taak van de juffen en de meester.

De oudergeleding van de MR bekijkt de zaken vanuit het standpunt van ouders (en van de school natuurlijk). Nu weten we niet of er nog meer dingen bij ouders spelen die de MR aan kunnen gaan. Daarom is er de mogelijkheid om een onderwerp in de vergadering in te brengen. U kunt dit (bij voorkeur) per e-mail kenbaar maken aan ons op onderstaand e-mailadres:

debrege@primus.frl dit adres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie.